Muaythaitv.com

K-1 Burning 2004

On Sunday 15 February 2004
Fight #7: Super Fight
K-1
WINNER: Remy BONJASKY
KO, Round 3
Fight #6: Super Fight
K-1
WINNER: Petr VONDRACEK
KO, Round 1
Fight #5: Super Fight
K-1
WINNER: MUSASHI
KO, Round 2
Fight #4: Super Fight
K-1
WINNER: Montanha SILVA
KO, Round 3
Fight #3: Super Fight
K-1
WINNER: Mighty MO
KO, Round 4
Fight #2: Super Fight
K-1
WINNER: Hiromi AMADA
KO, Round 2
Fight #1: Super Fight
K-1
WINNER: Great KUSATU
TKO (3 knockdowns), Round 1